Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop: Amsterdamse Muis

Inhoudsopgave:

Artikel  1 - Definities
Artikel  2 - Toepasselijkheid
Artikel  3 - Het Aanbod
Artikel  4 - De Overeenkomst
Artikel  5 - Herroepingsrecht bij levering van producten
Artikel  6 - Kosten in geval van herroeping
Artikel  7 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel  8 - De Prijs
Artikel  9 - Conformitiet en Garantie
Artikel 10- Levering en Uitvoering
Artikel 11 - Duurtranscaties
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13- Privacy Verklaring
Artikel 14- Klachtenregeling en Geschillen
Artikel 15- Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden van de Amsterdamse Muis;
1.2  On
dernemer die producten op afstand aan de consumten aanbiedt:
       Amsterdamse Muis
       Louise en Peter Bas-Ples
       Haarlemmerdijk 36
       1013 JD Amsterdam
       Telefoon: 00 31 (0)20 6249420
       Email-adres: amsterdamsemuis@hotmail.com
       KvK-nummer: 34207724
       BTW-nummer: NL 126723540 BO1;
1.3 We
bshop van de Amsterdamse Muis: www.amsterdamsemuis.nl
1.4 Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat
       met de ondernemer
;
1.5 Overeenkomst op afstand:  Een door de Amsterdamse Muis georganiseerd systeem voor verkoop op afstand met betrekking tot een
       reeks van producten en/of 
diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruikt wordt gemaakt van één of meer
      technieken voor communicatie op afstand;
1.6 Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
      de consument en de ondernemer
 gelijktijdig in dezelfde ruimte samenkomen;
1.7 Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afname-
       verplichting in de tijd is gespreid
;
1.8 
Dag: Kalenderdag;
1.9 D
uurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk
       is gericht, op te slaan op een 
manier die toekomstige raadpleging en 0
ngewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
        mogelijk maakt;

1.10 B
edenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.11  Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemen en op elke tot stand gekomen overeenkomst
       op afstand en bestellingen tussen 
ondernemer en consument;
2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
       beschikbaar gesteld;

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst
       op afstand wordt gesloten, 
de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
       worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de 
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
       duurzame gegevensdrager;

2.4 Op verzoek van de consument worden de Algemene Voorwaarden door de ondernemer aan de consument worden toegezonden;
2.5 Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze voorwaarden;
2.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden
       'naar de geest' van deze voorwaarden.


 Artikel 3 - Het aanbod
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
3.2 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen;
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende
       gedetailleerd om een goede beoordeling van het 
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
       maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. 

       Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;
3.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
       of ontbinding van de overeenkomst;

3.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden produkten. De ondernemer kan niet
       garanderen dat de weergegeven kleuren exact 
overeenkomen met de echte kleuren van de producten;
3.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
       aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

       Dit betreft in het bijzonder:
       a. de prijs inclusief belastingen;
       b. de eventuele kosten van verzending;
       c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
       d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
       e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
       f. de termijn van aanvaarding van het aanbod, dan wel de termjn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
      g. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte
          gegevens kan controleren en indien 
gewenst kan herstellen;
     h. de gedragcodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragcodes langs
          electronische weg kan raadplegen.

Artikel 4 - De overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 tot stand op het 
moment van aanvaarding door de consument 
       van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
4.2 Indien de consument het aanbod lang electronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs electronische
       weg de ontvangst van de aanvaarding 
van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
       bevestigd,
 kan de consument de overeenkomst ontbinden;
4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
       ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument
       elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaat
regelen in acht nemen;
4.4 De ondernemer kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
       alsmede van al die feiten en 
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
       Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft 
om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
       gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigen of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

4.5 De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
       consument op een toegankelijke manier
 kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdragen, meesturen:
        a. het adres van de winkel van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
        b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
             duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsplicht;
        c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
       d. de in artikel 3.3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument
            heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
        e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
            onbepaalde duur is;
4.6 Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks producten is de bepaling van het vorige lid slechts
       van toepassing op de eerste levering;
       
Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van producten
5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
       
gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument;
5.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die
       mate uitpakken of gebruiken voor zover dat mogelijk is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
       Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde 
toebehoren en - indien redelijkerwijze
       mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte
       redelijke en duidelijke instructies;
5.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van
        het product, kenbaar te maken aan de 
ondernemer;
5.4 Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van
       zijn herroepingsrecht
 respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroepingsrecht
6.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening;
6.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer een tegoedbon ter waarde van dit bedrag - met daarop vermeld een
      geldigheidsdatum - te
 besteden bij de Amsterdamse Muis, doen toekomen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug
      ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete
 terugzending overlegd kan worden;

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
 7.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2.
        De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts 
indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten
        van de overeenkomst heeft vermeld;

7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
        a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, zoals speciaal voor de consument
             bestelde producten;

        b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
        c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals o.a. (heiligen)beelden, antiquiteiten, handgeblazen glazen kerstornamenten,
             
kaarsen, glaswerk en andere zeer breekbare kwetsbare producten;
        d. die seizoenbepalend zijn, zoals producten die in de 'Kerstwinkel' zijn gekocht;
        e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft (zoals sieraden);
7.3 In overleg met de ondernemer en in zeer bijzondere gevallen kunnen de producten omschreven in lid 2 geruild worden in de winkel 
       v
an de ondernemer.

Artikel 8 - De prijs
8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens
       prijswijzingen als gevolg van 
veranderingen in de btw-tarieven;
8.2 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
       wettelijke regelingen of bepalingen;

8.3 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
       bedongen heeft en:

       a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
       b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat;
8.4 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief verzend- en
        administratiekosten, tenzij anders aangegeven;

8.5 De margeregeling is van toepassing bij curiosa & antiquiteiten;
8.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van schrijf-, type-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen
       aansprakelijkheid aanvaard.
      Bij schrijf-, type-, druk- 
 en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
 9.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
        aan de redelijke eisen van deugdelijkheid 
en/of bruikbaarheid en de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
       bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften;

9.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling, doet niets af aan de wettelijke rechten
       en vorderingen die de consument ter zake van een
 tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer
       jegens de ondernemr kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand;

9.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te
       worden gemeld. Terugzending van de producten 
dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend;
9.4 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer
        verantwoordelijk voor de uiteindelijke 
geschiktheid van de producten voor elk individuele toepassing door de consument,
        noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

9.5 De garantie geldt niet indien:
        a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
        b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in
             strijd zijn met 
de aanwijzingen van de ondernemer;
        c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien
            van de aard of de kwaliteit van de toegepaste
 materialen.

Artikel 10 - Levering en Uitvoering
10.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de
         bestellingen van productenen bij de beoordeling van 
 aanvragen tot verlening van diensten;
10.2 De ondernemer verpakt de producten zeer zorgvuldig;
10.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De kosten door het opgeven
          van een foutief adres 
zullen voor de consument zijn;
10.4 De genoemde aflevertermijn van 1 - 3 werkdagen in de webshop geldt als een indicatie en kan derhalve niet worden beschouwd als
          een fatale leveringstermijn;
10.5 In het geval van leveringen buiten Nederland kan de leveringstermijn afwijken;
10.6 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame
          spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen 
uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. 
          Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt
          de consument hiervan uiterlijk binnen
 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
          om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
          De consument heeft geen
 recht op schadevergoeding;
10.7 In geval van ontbinding conform lid 6 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk,
         doch uiterlijk binnen 14 dagen na o
ntbinding terugbetalen;
10.8 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product
          beschikbaar te stellen.
Uiteraard bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel
          wordt geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet 
worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending
          zijn in dit geval voor rekening van de ondernemer;

10.9 Het risico van beschadiging en/0f vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of
          een vooraf aangewezen en aan de 
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken;
10.10 Indien verzending van een besteld product door de grootte of kwetsbaarheid van het product niet mogelijk is, kan het product in de winkel 
            te Amsterdam worden opgehaald;

10.11 Indien gewenst kunnen alle bestelde producten in de winkel te Amsterdam worden opgehaald.

Artikel 11 - Duurtransacties
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde of bepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 12 - Betaling
12.1 De consument dient de verschuldigde bedragen volledig vooruit te betalen, bij gebreke waarvan geen overeenkomst op afstand tot stand komt.
         Betaling geschiedt middels de aangeboden betalingsmogelijkheden. In het geval van betaling middels een creditcard (VISA, Mastercard of
         American Express card) geschiedt, behoudt de ondernemer zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard, kredietwaardigheid en de
         adresgegevens van de kaarthouder te verifiëren:
12.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden:
12.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument
         kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 -Privacy Verklaring
13.1 Algemeen
         De ondernemer gaat zorgvuldig om met de persoonlijke data van haar klanten en doet er alles aan om deze te beschermen.
         De persoonsgegevens die bescherming genieten op
 grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen zorgvuldig en
         rechtmatig worden gebruikt en beschermd. De persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor
 de uitvoering van de
         overeenkomst op afstand. Na uitvoering van de overeenkomst op afstand worden de persoonsgegevens vernietigd,
         althans niet meer bewaard.

13.2 Verwerken van persoonlijke gegevens
         De ondernemer gebruikt persoonlijke gegevens (inclusief naam-, adres-, email- en bankgegevens) voor:
         a. Afronden en uitvoeren van de overeenkomst op afstand;
         b. Het overhandigen van persoonlijke gegevens aan derden, wat uitsluitend plaatsvindt om een overeenkomst te concluderen,
              waar de derde partij verp
licht is zorgvuldig om te gaan met overhandigde persoonlijke gegevens;
         c. Het uitleveren van persoonlijke gegevens aan derden om aan wetteijke verplichtingen te voldoen.

Artikel 14 - Klachtenregeling en Geschillen
14.1 Bij klachten dient de consument contact op te nemen met de ondernemer;
14.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen de termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst,
          beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
 langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn
          van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument
 een meer uitvoerig antwoord
          kan verwachten;

14.3 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten
         kosteloos vervangen of repareren;
14.4 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
         het Nederlands recht van toepassing.

         Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdragen.

De ondernemer kan te allen tijde de algemene voorwaarden aanpassen of wijzigen. De aanpassingen of wijzigingen worden van te voren
electronisch bekend gemaakt.

-.-.-.-.-.-.